Home » ชำระเงิน

ชำระเงิน

คุณสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย 107-1-29431-1 บจก.ฟิวเจอร์ สกิน

หากคุณทำการโอนเงินชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐาน พร้อมแจ้งการโอนเงิน ผ่านช่องทางดังนี้

Shopping Cart